โครงการดีๆสร้างสรรค์สังคม สถานที่ปฏิบัติธรรม(ทั่วไทย) ก่อตั้งมูลนิธิพุทธบุตรสงเคราะห์ ชมรมพุทธบุตรสงเคราะห์

สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 08/09/2011
ปรับปรุง 18/03/2021
สถิติผู้เข้าชม 925,455
Page Views 1,120,340
สินค้าทั้งหมด 1
 

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 

สมเด็จพระสังฆราชสิ้นพระชนม์ ! สิริพระชนมายุ 100 ปี

สมเด็จพระสังฆราชสิ้นพระชนม์ !   สิริพระชนมายุ 100 ปี
ในหลวงโปรดเกล้าฯ ไว้ทุกข์ "สมเด็จพระสังฆราช" 15 วัน
       ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ไว้ทุกข์ "สมเด็จพระสังฆราช" 15 วัน เริ่ม 25 ต.ค.-8 พ.ย.นี้ พร้อมถวายเกียรติยศตามพระราชประเพณีทุกประการ ด้าน "ยิ่งลักษณ์" สนองพระบรมราชโองการ ออกประกาศสำนักนายกฯให้หน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจลดธงลงครึ่งเสา 3 วัน และไว้ทุกข์ 15 วัน ขณะที่พระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ 16 ออกประกาศนิมนต์พระธรรมทูตรุ่นที่ 16 ทุกรูปร่วมพิธีถวายน้ำสรงพระศพ

       เลขาธิการพระราชวัง รับพระบรมราชโองการฯ ให้ประกาศว่า สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) สิ้นพระชนม์ เนื่องจากการติดเชื้อในกระแสพระโลหิต ณ โรงพยาบาลจุฬากรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2556 เวลา 19 นาฬิกา 30 นาที
       
        พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทด้วยความเศร้าสลดพระราชหฤทัยอย่างยิ่ง จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ไว้ทุกข์ในพระราชสำนัก 15 วัน นับตั้งแต่วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2556 ถึงวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2556 และโปรดเกล้าฯ ให้ประดิษฐานพระศพไว้ ณ พระตำหนักเพชร วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร และถวายพระเกียรติยศ ตามราชประเพณีทุกประการ

       สำนักนายกรัฐมนตรี ออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง "สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) สิ้นพระชนม์" ว่า
       
       ตามที่ได้มีประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) สิ้นพระชนม์ ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2556 นั้น รัฐบาลได้รับทราบด้วยความโทมนัสอย่างยิ่ง และได้พิจารณาเห็นว่า โดยที่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) ได้บำเพ็ญสรรพกรณียกิจอันเป็นประโยชน์ยิ่งแก่บวรพุทธศาสนาและการปกครองคณะสงฆ์ในสังฆมณฑล ตลอดจนพุทธศาสนิกชนชาวไทยตลอดมา จึงเห็นสมควรประกาศดังนี้
       
       1.ให้สถานที่ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และสถานศึกษาทุกแห่ง ลดธงลงครึ่งเสา มีกำหนด 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 25-27 ตุลาคม 2556
       
       2.ให้ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ ไว้ทุกข์มีกำหนด 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556
       
       ทั้งนี้ ขอความร่วมมือองค์กรอิสระทุกแห่งได้ดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน
       
       ประกาศ ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2556
       ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
       นายกรัฐมนตรี

       ด้านพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ 16 ออกประกาศพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ 16 ใจความว่า
       
       ด้วย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สิ้นพระชนม์ และจักมีพิธีถวายน้ำสรงพระศพในวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2556 ในเวลาประมาณ 15.00 น. เป็นต้นไป ในการนี้ เพื่อถวายความอาลัยและแสดงกตัญญูกตเวทิตาธรรม จึงขอนิมนต์พระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ 16 ทุกรูป เข้าร่วมพิธีดังกล่าว
       
       เรียนมาเพื่อทราบ
       
       พระมหาธีรเพชร ธีรเวที
       ประธานพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ 16

ประมวลภาพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช

สกลมหาสังฆปริณายก พระองค์ที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 


       
       ประมวลภาพ พระจริยวัตร พระกรณียกิจ สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ผู้ได้รับการยกย่องให้เป็น “ผู้นำคณะสงฆ์สูงสุดแห่งโลกพระพุทธศาสนา”
       
       


       
       สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระสังฆราชองค์ที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ สถิต ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ทรงดำรงตำแหน่ง เมื่อปี 2532 ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และยังเป็นสมเด็จพระสังฆราช พระองค์แรกของไทยที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 100 พรรษา เมื่อวันที่ 3 ตุลาคมที่ผ่านมา ซึ่งถือว่าทรงมีพระชนมายุมากกว่าสมเด็จพระสังฆราชทุกพระองค์ นับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 9 ซึ่งมีพระมหาเถระได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จสังฆราชทั้งหมด 19 พระองค์ ที่สำคัญทรงดำรงสมณศักดิ์สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก รวม 24 ปี ถือว่ายาวนานที่สุดเมื่อเทียบกับสมเด็จพระสังฆราชทุกพระองค์ในอดีตที่ผ่านมา
       
       


       
       ทั้งยังทรงได้ยกย่องให้เป็น “ผู้นำคณะสงฆ์สูงสุดแห่งโลกพระพุทธศาสนา” เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2555 ในการประชุมสุดยอดผู้นำชาวพุทธโลกจาก 32 ประเทศ ที่ได้ทูลถวายตำแหน่งพระเกียรติยศอันสูงสุด แสดงให้เห็นถึงพระเกียรติคุณที่ได้รับการแซ่ซ้องจากพุทธศาสนิกชนทั่วโลก
       
       


       
       


       
       


       
       


       
       


       
       


       
       


       
       


       
       


       
       


       
       


       
       


       
       


       
       


       
       


       
       


       

                                                                    (((( เชิญเปิดดูประวัติสมเด็จพระสังฆราช ))))สมเด็จพระญาณสังวร

(เจริญ สุวฑฺฒโน ป.ธ.9)

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก องค์ที่ 19

 

พระประสูติการ 3 ต.ค. 2456

สิ้นพระชนม์  24 ต.ค.2556

ดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราช 21 เมษายน พ.ศ.2532

 

 

ภาพทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช

วันที่ 21 เมษายน 2532 เวลา 16.30 น.

ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

 

มหาเถรสมาคมเจริญพระพุทธมนต์

ถวายพระพรสมเด็จพระสังฆราช

ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

3 ตุลาคม 2556

 

 

 

 

พระราชพิธีฉลอง 100 พรรษา สมเด็จพระสังฆราช

3 ตุลาคม 2556

 

 

 

 

 

ภาพงานฉลอง 100 พรรษา สมเด็จพระสังฆราช

3 ตุลาคม 2556

Tags :

เมนู

 

บทความ

ธรรมะประจำวัน

ธรรมะกับการปฏิบัติธรรม

สถานที่สำคัญในพระพุทธศาสนา

โครงการสร้างศูนย์พุทธบริษัทสากล

โครงการปฏิบัติธรรม(ทั่วไทย)

 
  Copyright 2005-2011 www.dhammadee.com All rights reserved.
view